Kommentar: Husk nu ’diplomatiet’ i økonomisk diplomati, Samuelsen

Kommentar: Husk nu ’diplomatiet’ i økonomisk diplomati, Samuelsen

21.12.2016


Med den erhvervsorienterede Anders Samuelsen ved roret i Udenrigsministeriet ligger det i kortene, at regeringen vil sætte ekstra tryk på kedlerne under økonomisk diplomati. Men husk nu det klassiske diplomati, hr. minister.

Kommentar af Malte Vinfeldt, Peter Dynes Møller og Thomas Eriksen

Da Anders Samuelsen blev præsenteret som VLAK-regeringens udenrigsminister, fik han af den afgående udenrigsminister, Kristian Jensen, foræret en ’ja-hat’, så han, med Jensens egne ord, ’kunne vænne sig til sin nye EU-holdning’. Men Brexit, flygtningekrisen og en generel eksistentiel krise i EU er langt fra den eneste udfordring, som Samuelsen må forholde sig til som nyudnævnt udenrigsminister. Udenrigsministeriets arbejde har i de seneste år taget en kommerciel drejning, hvor økonomisk diplomati er blevet stadig mere centralt.

Husk nu det klassiske diplomati!
Økonomisk diplomati er et bredtfavnende redskab, men evner i sig selv ikke at løse de klassiske diplomatiske opgaver. Det er derfor vigtigt, at man med satsningen på økonomisk diplomati stadig levner plads til det klassiske diplomati, som danner grobund for, at det effektive økonomiske diplomati kan udføres. Så husk nu, hr. minister, at en fundamental præmis for en spirende eksport i en lille åben økonomi, som den danske, er et sikkert og stabilt verdenssamfund, og derfor er der mere end nogensinde før brug for stærke relationer til udlandet for at navigere i det omskiftelige verdensbillede med fremadstormende protektionistiske tendenser.

 

Husk nu, hr. minister, at en fundamental præmis for en spirende eksport i en lille åben økonomi, som den danske, er et sikkert og stabilt verdenssamfund
_______

 

Flere eksperter råber vagt i gevær over for det, de anser, som Udenrigsministeriets kortsigtede og kommercielle satsning på økonomisk diplomati. Kritikerne varsler et svækket dansk Udenrigsministerium, som ikke længere kan varetage de langsigtede sikkerheds- og udenrigspolitiske opgaver, mens fortalerne plæderer for, at man med økonomisk diplomati både kan skabe bedre handelsrelationer, sikre fred og udbrede danske værdier. Virkeligheden er dog mere nuanceret end de hidtidige synspunkter i debatten giver udtryk for, og sandheden ligger et sted midt imellem.

Udenrigsministeriets departementschef, Ulrik Vestergaard Knudsen, slog i sommer fast, at ministeriets fremtidige prioriteter ikke bliver på bekostning af økonomisk diplomati. Desuden har satsningen på økonomisk diplomati nydt bred opbakning blandt skiftende regeringer, der har videreført den økonomiske og erhvervsrettede dagsorden i udenrigstjenesten.

Derfor synes én ting sikker: Økonomisk diplomati er en realitet, der er kommet for at blive!

Værktøjerne ændres
Udenrigsministeriets raison d’etre formes gennem det vedholdende fokus på økonomisk diplomati, hvor de redefinerer sine værktøjer og positionerer sig strategisk inden for den indenrigspolitiske dagsorden. Ministeriet styrker herved sit legitimeringsgrundlag over for deres interessenter, hvilket ikke bare er smart efter en periode med besparelser – men på grænsen til det nødvendige!

Økonomisk diplomati har formatet til at strømline arbejdet, nedbryde silostrukturer og mobilisere alle Udenrigsministeriets kompetencer i en fælles økonomisk retning. Med økonomisk diplomati justerer Udenrigsministeriet sine værktøjer, så de skal kunne udføre samme funktion – det erhvervsrettede arbejde – samtidig med, at de skal udføre de klassiske opgaver. Indholdet i værktøjskassen udskiftes fra klassiske værktøjer til multitools, og derfor udvandes kompetencerne til at udføre de klassiske opgavetyper.

Den kommercielle muskel i Udenrigsministeriet styrkes, og det fordrer diplomattyper som generalister og sælgere, mens den klassiske diplomat med fagspecifik viden om udviklingsarbejde og sikkerhedspolitik sættes i baggrunden. Generalisterne er strategisk orienterede og formår at indtænke forskellige fagområder i forhold til ministeriets langsigtede, strategiske arbejde på økonomisk diplomatidagsordenen. De ofte privatrekrutterede sælgere har derimod et mere snævert, kortsigtet fokus og er drevet af at betjene virksomheder.

Generalister og sælgere karakteriserer hver deres retning inden for økonomisk diplomati: Det langsigtede, strategiske og det kortsigtede, kommercielle. Generalisterne formår at samtænke ministeriets forskellige fagligheder med et økonomisk fokus, men de besidder ikke den dybe faglige viden som de klassiske diplomater. Sælgerne leverer en ‘her-og-nu-gevinst’ for det danske samfund, der skaber national synlighed og gearer Danmark i en global konkurrence med andre nationer, men de besidder ikke det politiske overblik og evnen til samtænkning.

I arbejdet med økonomisk diplomati er der brug for både generalister og sælgere. Men hvis vægten tipper for meget mod sælgeren, kan det kortsigtede fokus på vækst og beskæftigelse spænde ben for den strategiske og langsigtede del af arbejdet med økonomisk diplomati.

 

Vores budskab til ministeren er imidlertid, at han ikke må miste det klassiske diplomati af syne i jagten på at skabe gunstige forhold for danske virksomheder globalt.
_______

 

Komplekse hensyn
Økonomisk diplomati er et vigtigt redskab for et økonomisk presset Udenrigsministerium, da den aktuelle globale politiske situation kalder på en bred palet af kompetencer, når vi ser ufred og en stigende skepsis over for globaliseringen og frihandelsaftaler. Derfor er der også brug for diplomater med en merkantil og økonomisk forståelse, der i et sværere eksportklima kan lette markedsadgangen for det danske erhvervsliv. Her vil sælgerne kunne assistere danske virksomheder med konkrete eksportopgaver, mens generalister kan arbejde på et mere strukturelt og strategisk niveau for at influere rammevilkår og lovgivninger til gavn for danske virksomheder.

Vi er sikre på, at Samuelsen vil erklære sig enig i denne betragtning. Vores budskab til ministeren er imidlertid, at han ikke må miste det klassiske diplomati af syne i jagten på at skabe gunstige forhold for danske virksomheder globalt.

Når sikkerhedstrusler opstår akut, er der stadig behov for klassiske diplomater med en konkret forståelse for det storpolitiske spil og med ekspertise og fintfølende kompetencer på den spillebane. For de kompetencer er med til at sikre en stabil sikkerhedspolitisk hverdag, hvilket er udgangspunktet for gode handelsrelationer. Det er opgaver, som sælgere ikke er i stand til at varetage, og som generalisterne ikke kan stå alene med.

Lige så vel som Udenrigsministeriet har brug for generalister, er der også brug for sælgere og klassiske diplomater til at varetage konkrete opgaver inden for henholdsvis eksport, sikkerhed og udvikling. Med satsningen på økonomisk diplomati og den begrænsede økonomiske ramme in mente, nedprioriteres de klassiske fagområder. Økonomisk diplomati har potentialet til at blive en yderst succesfuld satsning for det danske Udenrigsministerium, men det kræver en fintfølende toning af nuancerne mellem det lange og det korte sigte i ministeriets arbejde samt mellem de klassiske fagligheder og de moderne sælgeres kompetencer.

I en kompleks global virkelighed skal Samuelsen have evnen og modet til at prioritere i Danmarks bedste interesse.

ILLUSTRATION: Anders Samuelsen (Foto: Wikimedia Commons).

Malte Vinfeldt (f.1990), Peter Dynes Møller (f.1990) samt Thomas Eriksen (f.1991) er cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse fra Copenhagen Business School og har skrevet speciale om økonomisk diplomatis indflydelse på Udenrigsministeriet over de seneste år. Alle har de haft praktikophold på tre ambassader i henholdsvis Canberra, Singapore og Washington D.C.